Değerli Konut Vergisi Hakkında Bilgi Notu

By on 03 Ocak 2020
LEWO2834

Bu bilgi notu 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında değerli konut vergisi hakkındadır.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ’NİN KONUSU
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen 42 ila 49. maddelerde; yeni bir vergi türü olarak
“değerli konut vergisi” düzenlenmiştir.
Bu yapılan düzenleme ile Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi
değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası ve
üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir. Bir başka deyişle, mesken niteliğinde olmayan
ve/veya bina vergi değeri veya Genel Müdürlük tarafından belirlenen değeri 5.000.000,00-
TL altında olan taşınmazlar “Değerli Konut Vergisi” konusu dışındadır. Verginin matrahı, bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerden yüksek olanıdır

Değerli konut vergisinde mesken nitelikli taşınmazın değeri;
 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (BİNDE 3)
 7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar (BİNDE 6)
 10.000.000 TL ve üzeri olanlar (BİNDE 10)
Olarak vergilendirilir.

Paylı mülkiyete konu mesken nitelikli taşınmaz için değerli konut vergisinde taşınmazın toplam
değeri esas alınmaktadır. Her bir malik/paydaş kendi hissesi tutarında değerli konut vergisinden
sorumlu olacaktır. Paylı mülkiyete konu mesken nitelikli taşınmazlarda olduğu gibi elbirliğiyle
mülkiyete konu taşınmazlarda da değerli konut vergisi matrahına esas alınan tutar taşınmazın
toplam değeridir. Ancak aradaki fark, paylı mülkiyette her bir malik kendi hissesi oranında değerli
konut vergisinden sorumlu iken; elbirliğiyle mülkiyete konu mesken nitelikli taşınmazda tüm
malikler değerli konut vergisinden müteselsilen sorumludur.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN BEYANI, ÖDEME SÜRESİ VE ÖDEME YERİ
Vergi takip eden yılın şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu
yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine beyan edilecektir. Vergi, yetkili vergi
dairesince yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunacaktır. Müteakip yıllar için mükellef tarafından aynı
şekilde yıllık olarak beyanname verilir ve vergi ilgili vergi dairesince tarh ve tahakkuk olunur. Vergi
dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar
iki eşit taksitte ödenecektir.

KONUTUN BELİRLENEN DEĞERİNE İTİRAZ SÜRECİ
Konutun değeri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme neticesinde
belirlenir. İlgilerin ulaşabileceği şekilde internet sitesinde ilan edilir, ayrıca ilgiliye tebliğ olunur.
 Belirtilen tebliğ tarihinden itibaren on beşinci günün sonuna kadar Genel Müdürlük’e
itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmazların Genel Müdürlük tarafından tespit
edilen değeri kesinleşmektedir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, bu doğrultuda,
kesinleşen idari işleme (şubat ayında yapılacak tahakkuka karşı ) 30 gün içerisinde vergi
mahkemelerine başvurma haklı saklıdır.
 İtiraz değer tespitinin ilgilisine tebliğinden 15 gün içinde Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü’ne veya taşra teşkilatına yapılması gerekmektedir. Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü itirazı 15 gün içinde değerlendirerek sonuçlandıracak ve kesinleşen değer yine ilan
ve tebliğ edilecektir.
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; itiraz üzerine yapacağı değerlendirmede, itirazı yerinde
görmezse reddedecek veya yeni bir değer belirleyecektir. İtiraz üzerine verilecek kararda
belirtilen bedel “kesinleşen değer” olarak kabul edilecek, dolayısıyla itiraz üzerine ilk tespit
edilen bedel üzerinde değişiklik yapıldığı takdirde bu bedel yeniden itiraza tabi olmayacaktır.
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün itiraz üzerine vereceği kararın tebliğinden
itibaren veya itiraza cevap verilmemesi halinde 15 günlük itiraz inceleme süresinin
sonunda (bu durum “zımni red” kabul edilerek) , mükellef tarafından 30 gün içinde
bağlı bulunduğu vergi mahkemesinde dava açabilecektir.

KİMLER DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDEN MUAFTIR ?
 Kamu Kurumları Değerli Konut Vergisinden Muaftır.
 Mesken Nitelikli Tek Taşınmazı Olanlar
 Elçilik ve Konsolosluk Binaları
 Milletler Arası Kuruluşlar ve Temsilcilikleri
 Esas Faaliyet Konusu Bina İnşası Olanların Yeni İnşa Edilen Mesken Nitelikli Taşınmazlar.

Sonuç olarak, özellikle ekonomik kriz dönemlerinde devletlerin yeni vergiler getirme ve/veya
mevcut vergilerin oranlarını yükseltme konusunda çok geniş bir takdir marjları olmasına ve servet
vergileri kategorik olarak meşru bir vergi türü olmasına rağmen, değerli konut vergisinin mülkiyet
hakkını ihlal etmeyecek şekilde kurgulanamadığı düşünülmektedir. İptal veya itiraz davası yoluyla
Anayasa Mahkemesi önüne taşınmaz veya taşınsa dahi Anayasa Mahkemesi ilgili hükümleri iptal
etmezse, değerli konut vergisi pratiğinin mülkiyet hakkına aykırılık iddiasıyla bireysel başvuruya
konu edilmesi beklenmektedir

Av. Abide Birsen
Stj. Av. Tuğçe Akıl

About Hakan Alkan

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir