Birçok Kanunda Yapılan Değişiklikler

By on 30 Nisan 2020
LEWO2834

7242 sayılı Kanun 15.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 7242 sayılı Kanun’la başta infaz yasası olmak üzere birçok Kanun’da değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler aşağıdaki şekildedir.

A. Türk Ceza Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler
1. Kasten Yaralama fiilinin nitelikli haline Canavarca Hisle Yaralama fiili eklenmiştir. Dolayısıyla
yaralama fiili Canavarca Hisle yapılırsa verilecek ceza bir kat artırılacaktır.

2. Netice Sebebiyle ağırlaşmış yaralama kasten yaralama sonucunda vücutta kemik kırılmasına neden
olunmuş ve ölüm meydana gelmişse verilecek cezasının üst sınırı 18 yıla çıkartılmıştır.

3. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunda da cezalar artırılarak alt sınır 4, üst sınır ise 8 yıl olarak
belirlenmiş, yine örgüte üye olanlar için cezanın alt sınırı 2, üst sınırı da 4 yıla çıkartılmıştır.

B. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

1. Ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame
ettiremeyen veya gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadın
şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınacağı düzenlenmiştir.

2. Hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna
başvurulmuş olunması hâlinde ilk derece mahkemesi de adli kontrol kararı verebilecektir.

C. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler

1. Terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında
işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar hariç olmak üzere,
kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm olanlar, taksirli suçlardan toplam
beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanlar, adlî para cezası infaz sürecinde hapis
cezasına çevrilenler, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanların
verilen cezalar doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilecektir.

2. Toplam on yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak,
yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme
suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
suçlarından mahkûm olanların kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna
ayrılmalarına ilişkin idare ve gözlem kurulu kararları, infaz hâkiminin onayından sonra
uygulanacaktır.

3. Gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında
hapis cezasının infazı, geri bırakılacaktır.

4. Hükümlünün eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç
olmaları durumunda da Cumhuriyet Başsavcılığınca bir yılı geçmeyen sürelerle hapis cezasının
infazına ara verilebilecektir. 6 aylık olan geri bırakılma süresi en fazla bir yıla çıkartılmıştır.

5. Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler, geceleyin de ilgili kurumda barındırılmak
suretiyle, ceza infaz kurumu görevlilerinin denetiminde, kamu kurum ve kuruluşlarının iş
alanlarında çalıştırılabilirler. Bu süre infaz edilecek süreye ilave edilecektir.

6. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına
mahkûm edilmiş olanlar yirmi dört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar
cezalarının ½’sini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilecektir.
Bunun yanında denetim süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılmıştır. İyi halli olmak koşulu ile kapalı
cezaevinde olanlar da bu haktan yararlanabilecektir. Bu maddeden yararlanamayan kişiler
şunlardır.

– Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
– Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan (madde 87, fıkra iki, bent d) süreli hapis cezasına
mahkûm olanlar,
– İşkence suçundan (madde 94 ve 95) ve eziyet suçundan (madde 96) süreli hapis cezasına mahkûm
olanlar,
– Cinsel saldırı (madde 102, ikinci fıkra hariç), reşit olmayanla cinsel ilişki (madde 104, ikinci ve
üçüncü fıkra hariç) ve cinsel taciz (madde 105) suçlarından süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
– Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan (madde 102, 103, 104 ve 105) hapis cezasına
mahkûm olan çocuklar,
– Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlardan (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138)
süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,
– Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) hapis cezasına mahkûm olan
çocuklar,
– Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından (madde 326 ilâ 339) süreli hapis cezasına
mahkûm olanlardır.

Buna göre yetişkinlerde suç tarihi 30.03.2020 tarihinden önceki bir tarih ise ve işlenen suç yukarıda
suçlardan herhangi biri değilse, şartla tahliye oranı ½ olarak uygulanacak olup, denetimli serbestlik
süresi ise 3 yıl olarak uygulanacaktır.

7. İstisna suçlar hariç olmak üzere, 30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlarda, 0-6 yaş grubu çocuğu
bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında daha önce 2 yıl olarak
uygulanan denetim süresi 4 yıla çıkarılmıştır. Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya
kocama nedeniyle hayatlarını cezaevinde yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitirmiş hükümlülerin
cezası, Adalet Bakanlığı’nın belirleyeceği devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile
belgelemek suretiyle denetimli serbestlik tedbiri altında infaz edilecektir. İstisna suçlar şu şekildedir:

– Kastan öldürme suçları(madde 81,82, 83)
– Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar(madde 102, 103, 104, 105)
– Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, ( madde 132, 133,134,135,136,137,138)
– Devletin güvenliğine karşı suçlar( madde 302-339 arası)
– Terör suçları (3713 sayılı yasa)

8. 30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlarda(yukarıdaki istisna suçlar hariç olmak üzere) çocuk
hükümlüler bakımından koşullu salıverme oranı ½ , denetimli serbestlik süresi de 3 yıl olarak
uygulanacaktır. Bunun yanında bu koşullu salıverme süresinin hesaplanmasında çocuk hükümlünün
30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından koşullu salıverme süresinin hesaplanmasında
hükümlünün 15 yaşına kadar cezaevinde geçirdiği sürede 1 gün, 3gün; 18 yaşını dolduruncaya kadar
cezaevinde geçirdiği sürede 1 gün, 2 gün olarak dikkate alınacaktır.

9. Yapılan değişiklikler hükümlülerin yararına olduğundan derhal uygulanacaktır.
***

Avukat Bengi Melisa Birsen
Avukat Abide Gülel Birsen
Avukat Yusuf Eren Yıldız

About Hakan Alkan

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir